ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ

2021 оны эхний хагас жилд Улсын хэмжээнд Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр Урьдчилан сануулах 82, Тодорхой үйлдлийг хязгаарлах 4, Биечилсэн хамгаалалт 4, Мэдээллийн нууцлалыг хангах 1, Аюулгүй газарт түр байрлуулах 1, нийт 96 хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжиж, гэрч, 7, хохирогч 88, прокурор 1, хамаарал бүхий иргэн 5, нийт 101 хүнийг аюулгүй байдлыг хангасан.

Үзүүлсэн туслалцааны талаар:

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйл заасны дагуу хамгаалалтад авагдсан 2 хамгаалалтын арга хэмжээний 3 хүнд эрүүл мэндийн болон нийгмийн туслалцааг 4 үдаа үзүүлсэн.

                                                                 ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТЭС

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос