Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
"ТАЛАРХАЛ"

ЦЕГ-ын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс -т иргэнээс "ТАЛАРХАЛ" ирүүлснийг уламжилж байна.