Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА