Засгийн газрын тогтоол

ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ