“Цагдаагийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээ, хангалтын жишиг норматив батлах тухай” Засгийн газрын 2011 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 153 дугаар тогтоол;

Цагдаагийн байгууллагын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2014 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 99 дүгээр тогтоол;

“Цагдаагийн бага, дунд, ахлах цол олгох, бууруулах, хураан авах, сэргээх журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 72 дугаар тогтоол;

“Цагдаагийн албаны бэлгэ тэмдэг, тугны загвар, хэрэглэх журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 73 дугаар тогтоол;

“Цагдаагийн алба хаагчид мөнгөн урамшил олгох журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоол;

“Цагдаагийн алба хаагчийн тангараг анх болон давтан өргөх ёслолын журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 75 дугаар тогтоол;

“Цагдаагийн төв байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 76  дугаар тогтоол;

“Цагдаагийн алба хаагчийн дүрэмт хувцасны загвар, түүний эдэлгээний хугацаа, цагдаагийн алба хаагчид дүрэмт хувцасны мөнгөн хангамж олгох журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоол;

“Шийтгэлийн хуудасны маягт батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 194 дүгээр тогтоол;

“Албадлагын арга хэмжээ авсантай холбоотой хураан авсан хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслээс хохирол нөхөн төлүүлэх, улсын орлого болгох, устгах журам” Засгийн газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 195 дугаар тогтоол;

“Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг тооцох журам” Засгийн газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 196 дугаар тогтоол;

“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”, “Төрийн болон албаны нууцын хамгаалалтад хяналт шалгалт хийх журам”, “Төрийн болон албаны нууцын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, ашиглах журам”, “Нууц хамгаалах ажилтанд цалингийн нэмэгдэл олгох журам”, “Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалахад туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдийг урамшуулах журам” Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 246 дугаар тогтоол;

“Цагдаагийн алба хаагчид нөхөх олговор, мөнгөн тусламж олгох журам”, “Цагдаагийн алба хаагчид замын зардал олгох журам”, “Цагдаагийн алба хаагчийг сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх эмчилгээнд үнэ төлбөргүй хамруулах журам”, “Цагдаагийн алба хаагчид үнэ төлбөргүй эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 249 дүгээр тогтоол;

“Цагдаа, дотоодын цэргийн хамгаалалтад авах улсын онц чухал объектын жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 281 дүгээр тогтоол;

“Дотоодын цэргийн цолны цалингийн хувь хэмжээ тогтоох, нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 285 дугаар тогтоол;

“Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг тооцох, санхүүжүүлэх журам”, “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал тооцох маягт” Засгийн газрын 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 161 дүгээр тогтоол;

“Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм”Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоол;

Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 259 дүгээр тогтоол;

“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”, “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам”, “Төрийн албан хаагчид докторын зэрэг, профессор цолны нэмэгдэл олгох журам”, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”, “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт ажилласны нэмэгдэл олгох журам”, “Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам” Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоол;

“Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам”, ““Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгийн төрөл, түүнийг олгох эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт”, “Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журам” Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 5 дугаар тогтоол;

“Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам” Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 6 дугаар тогтоол;

“Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам” Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 7 дугаар тогтоол;

“Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам” Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 8 дугаар тогтоол;

“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам” Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 9 дүгээр тогтоол;

“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 33 дугаар тогтоол;

“Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам” Засгийн газрын 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоол;

“Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх журам” Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 201 дүгээр тогтоол;

“Төрийн байгууллагаас төрийн болон бусад байгууллагатай цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам” Засгийн газрын 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 220 дугаар тогтоол;

“Шинжилгээнд зориулан авсан хэв загвар, дээжийн хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим батлах тухай” Засгийн газрын 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 267 дугаар тогтоол.

“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай” Засгийн газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 141 дүгээр тогтоол;

“Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын нэгдсэн тайлан, мэдээ гаргах, түүнд дүн шинжилгээ хийх болон гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнг үнэлэх журам” Засгийн газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 192 дугаар тогтоол;

“Гамшгаас хамгаалах дотоодын хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах журам” Засгийн газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 133 дугаар тогтоол;

"Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 206 дугаар тогтоол;

“Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам” Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 217 дугаар тогтоол;

“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам” Засгийн газрын 2023 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 301 дүгээр тогтоол;

“Аргачлал, загвар батлах тухай” Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 98 дугаар тушаал;

“Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох журам” Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 220 дугаар тогтоол

“Цацрагийн ослоос хамгаалах үйл ажиллагааны улсын төлөвлөгөө” Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 228 дугаар тогтоол

“Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам” Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 246 дугаар тогтоол

 

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос