Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
"УРЬДЧИЛАН САНУУЛАХ ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ"