ЦЕГ-ын 2024.05 сарын төсөв
301
ЦЕГ-ын батлагдсан төсөв 4 сар
364
ЦБ-ын 2024.03 сар
398
ЦЕГ-ын 2024 оны төсөв
ЦЕГ-ын 2024 оны төсөв
640
ЦЕГ-ын 2023.12 сар
450
ЦЕГ-ын төсөв 2023-12сар
471
ЦЕГ-ын 2023.11 сарын төсөв
606
ЦЕГ-ын 2023.10 сарын төсөв
552
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /09 сар/
564
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /07 сар/
467
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /06 сар/
399
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /05 сар/
514
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
412
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
306
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /04 сар/
301
Батлагдсан төсвийн 03 дугаар сарын хуваарь
473
Батлагдсан төсвийн 2 дугаар сарын хуваарь
427
Батлагдсан төсвийн 01 дүгээр сарын хуваарь
688
Батлагдсан төсвийн 12 дугаар сарын хуваарь
451
ЦЕГ-ын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл
568
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос