Цагдаагийн байгууллагын Албаны хууль
Цагдаагийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга