Албан тушаал

Нэр

Утас

Цахим хаяг

Өгөх мэдээлэл

ЦЕГ-ын ерөнхий нягтлан бодогч

Н.Алтансүх

70115817

altansukh_1973@yahoo.com

1/Ерөнхий мэдээлэл

Санхүү хангамжийн газрын төсвийн ахлах мэргэжилтэн

М.Ралдийжамц

70110971

1/Төсвийн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт.

2/Тухайн жилийн төсөв, орлого, урсгал зардал, зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, дараа жилийн төсвийн төсөл.

3/Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт.

4/ Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт.

Санхүү хангамжийн газрын санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн

Б.Энхтуяа

70110971

e_tuya87@yahoo.com

1/Төсвийн  захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн  хүрсэн үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт.

2/Хагас жилийн  санхүүгийн тайлан.

3/Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан.

4/Өмнөх оны санхүүгийн  тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт. /бүрэн эхээр нь /

Санхүү хангамжийн газрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Ишгэрэл

70118664

Ishgerel@yahoo.com

1/Хөрөнгө зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, концессын зүйлийн жагсаалт. 

2/Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө.

3/Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээг тендер зарлаж, сонгон шалгаруулсан бол тендерийн ерөнхий мэдээлэл. /тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтын явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцлгчийн талаарх товч мэдээлэл, хуулийн үндэслэл, шалтгаан/

4/Хөрөнгө оруулалтын зарлага, санхүүжилтийн төсөл, обьект тус бүрээр.

5/Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан , дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүнгийн талаар.

Санхүү хангамжийн газрын ахлах нягтлан бодогч

Б.Адьяахүү

70113212

Adya_1900@yahoo.com

1/Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулан, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбар.

2/Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа.

3/Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан.

4/Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт.

5/Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг.

6/Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ.

7/Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн талаарх улирлын мэдээллийн талаар.

8/Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалтыг тухайн этгээдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийн хамтаар.

Санхүү хангамжийн газрын ахлах нягтлан бодогч

Г.Даваахүү

70113212

g_davaa712@yahoo.com

1/Цагдаагийн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд өөрчлөлт орсон талаар.

2/Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг.

3/Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ.

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос