Актын нэр

Батлагдсан огноо, дугаар

Хавсралт

Монгол Улсын хууль

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай

2023.05.04

 

Засгийн Газрын тогтоол

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

МУЗГ-ын 2019 оны 33 дугаар тогтоол

2019.06.27

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаал

Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм

ЦЕГ-ын даргын 2024 оны А/194 дүгээр тушаал

2024.05.06

 

Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм

ЦЕГ-ын даргын 2024 оны А/194 дүгээр тушаал

2024.05.06

 

 

 

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос