Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд иргэний амь нас эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас хамгаалах ажлыг эрсдэлгүй зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна

Цагдаагийн байгууллагаас 2019 оны 3 дугаар улиралд Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасан урьдчилан сануулах 84, тодорхой үйлдлийг хязгаарлах 5, биечилсэн хамгаалалт 9, тусгай техник хэрэгслийн жагсаалт хэрэгслээр хангах 5, аюулгүй газарт түр байрлуулах 5 нийт 108 аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж, прокурор 2, гэрч 7, хохирогч 92, хамаарал бүхий этгээд 4 нийт 105 иргэний амь нас эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас хамгаалах ажлыг эрсдэлгүй зохион байгуулан ажиллаж байна.