Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажлыг сурталчлах зурагт хуудас, танилцуулга хэвлүүллээ

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажлыг сурталчлах, мэдээлэл түгээх зурагт хуудас 700 ширхэг, зурагт хуудас 1500 ширхэгийг хэвлүүлж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран иргэд олон нийтэд түгээж сурталчлах ажлыг зохион байгуулллаа.