• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2015-10-20
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ  ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа М.Батболдын санаачилгаар тус аймгийн Улаанхус, Ногооннуур сумдын малчин ард иргэдийн адуу мал нь хөрш ОХУ-ын иргэдэд алдагдаж байгаа асуудлыг илрүүлэх, таслан зогсоох болон цаашид хийх ажлыг тодорхойлох зорилгоор аймгийн Засаг дарга, Хилийн цэргийн 0165, 0285 дугаар ангийн удирдлага, аймгийн прокурорын удирдлагуудын дунд “Хил орчмын мал хулгайлахтай тэмцэх” сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулав.

Тоо баримтыг нягталбал:

Баян-Өлгий аймгийн цагдаагийн газарт 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2015 îíû 09 дүгээр ñàðûí 20-ны өдрийн áàéäëààð нийт бүртгэгдсэн 203 гэмт хэргийн 57 буюу 28.1 хувийг хулгайлах гэмт хэрэг эзэлж байна. Энэ нь ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä  19 õýðãýýð áóþó 50õóâèàð өссөн ¿ç¿¿ëýëòòýé гарсан юм.

Á¿ðòãýãäñýí õóëãàéëàõ ãýìò õýðãèéí 27 áóþó 47.3 õóâèéã мөн л ìàë õóëãàéëàõ гэмт хэрэг ýçýëж байна.  2015 оны эхний 9 сарын байдлаар эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй 19 хэргээс 13 хэрэгт нь ял сонсгож мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт нь 68.4 хувьд хүрчээ.

Мàë õóëãàéëàõ ãýìò õýðãèéã ºìíºõ îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä 10 хэргээр буюу 59 õóâèàð өссөн ¿ç¿¿ëýëòòýé гарсан бөгөөд үүнээс хил дамнасан мал хулгайлах гэмт хэрэг 13,3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарсан.

Энэ нь хил дамнасан мал хулгайлах гэмт хэрэг 2014 оны мөн үетэй харьцуулахад 3 хэргээр нэмэгдсэн гэсэн үг  юм.

Имйээс уулзалт, зөвлөгөөнд оролцогчид мал хулгайлах гэмт хэргийн өсөлтөнд гол нь хил дамнасан мал хулгайлах гэмт хэрэг нөлөөлсөн гэж үзэж цаашид тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ гэж Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газраас мэдээллээ.