Бууны албан татвар

Албан татвар ногдох буу бүрт ногдуулах жилийн албан татвар дор дурдсан хэмжээтэй байна:

  №

      Бууны төрөл

   Жилийн албан татвар хэмжээ /төгрөгөөр/

  1

   Үрлэн сумтай буу

        4000

  2

   6,4 мм хүртэлх калибрийн бүх төрлийн буу

        4000

  3

   6,5 ба түүнээс дээш мм-ийн калибрийн бүх төрлийн буу

        6000

Албан татвар төлөгч албан татварыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний дотор харьяа дүүрэг дэх татварын хэлтэст төлнө. Татвар төлсөн талаар галт зэвсгийн гэрчилгээний 15 дугаар хуудсанд тэмдэглэгээ хийлгэнэ. 

Бусад мэдээ