Ажлын байрны /албаны/ сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд 2021 оны I улирлын байдлаар нийт 1475 удаагийн сургалт зохион байгууллаа.

Ажлын байрны /албаны/ сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд 2021 оны I улирлын байдлаар нийт 1475 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 221.566 алба хаагчийг /давхардсан тоогоор/ хамруулж, 211 хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан, 276 аудио, видео бичлэг, богино хэмжээний кино бүтээж, 1681 ширхэг гарын авлага, тараах материал, бодлого, аргачлал хэвлүүлэн тарааж, сургалтад нийт 6.5 сая төгрөг зарцуулсан.

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмуудыг алба хаагчдад судлуулах, зорилгоор гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 85 удаагийн сургалтад 11275, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 29 удаагийн сургалтад 13598, Тээврийн цагдаагийн албаны чиглэлээр 28 удаагийн сургалтад 13848, Дотоодын цэргийн үйл ажиллагаа, улсын онц чухал объектын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 20 удаагийн сургалтад 20280, Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын чиглэлээр 29 удаагийн сургалтад 3647 алба хаагчид тус тус хамрагдаж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нутаг дэвсгэрийн төр, захиргаа, хууль хяналтын байгууллагатай хамтран 65 удаагийн сургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, 9013 алба хаагчийг хамруулсан.

              Шинээр батлагдсан, нэмэлт, өөрчлөлт орсон хууль тогтоомж, эрх зүйн актын талаар алба хаагчдад тухай бүр мэдээлэл хүргэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хамааралтай Засгийн газрын 34 тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын дангаар болон хамтран баталсан 66 тушаал, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын дангаар болон хамтран баталсан 47 тушаал, Улсын Ерөнхий прокурорын 18 тушаалын жагсаалтыг гаргаж, холбогдох эрх зүйн актуудад баяжилт хийж, тухай бүр цагдаагийн байгууллагын www.police.gov.mn, www.system.police.gov цахим хуудсанд тус тус байршуулж, алба хаагчдад тухай бүр мэдээлэл хүргүүлэхийн зэрэгцээ Police-Sop аплейкшныг шинээр боловсруулж, алба хаагч бүр гар утаснаасаа шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм журмыг судлах бүрэн боломжийг бий болгосон.

Бусад мэдээ