Бакалаврын сургалтын чиглэлээр

Цагдаагийн ерөнхий газрын захиалгаар Дотоод хэргийн их сургуулийн бакалаврын боловсролын сургалтад 2021 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар өдрийн ангийн бакалаврын сургалт, /1+1/ жилийн хөтөлбөрт 474 сонсогч, эчнээ 3 жилийн сургалтад 193 алба хаагч, эчнээ 5 жилийн сургалтад 193 алба хаагч, нийт 386 алба хаагч суралцаж байна.

Магистр, доктор, адъюнктурын сургалтын чиглэлээр:

Дотоод хэргийн Их сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Гэмт явдал судлал-эрх зүй”, “Цагдаа судлал”, “Эрх зүй” магистрын I, II дамжаанд суралцах 36 алба хаагч, докторын өдрийн ангийн сургалтад 1, улирлын сургалтад 20, нийт 21 алба хаагч тус тус суралцаж байна.

Дотоод хэргийн их сургуулийн Удирдлагын академид 2021-2022 оны хичээлийн жилд нийт 26 алба хаагч суралцаж байгаагаас өдрийн ангид 3, улирлын ангид 14, гаригийн ангид 9  алба хаагч тус тус суралцаж байна. Үүнд:  

Магистрын хөтөлбөрийн I дамжаанд 15 алба хаагч, II дамжааны 21 алба хаагч, Удирдлагын сургуульд 26, докторантурын I, II дамжаанд 21 алба хаагч, нийт 83 алба хаагчийг тус тус суралцуулсан.

Бусад мэдээ