Өмчлөх эрхийн эсрэг, хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг нийт гэмт хэргийн 84.2 хувийг эзэлж байна

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг Эрүүгийн хуулийн бүлгээр авч үзвэл Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /хулгайлах, залилах, дээрэмдэх гэх мэт/ 17.585, Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 7.687 бүртгэгдсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үеийнхээс Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 16.3 хувиар, Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 9.3 хувиар тус тус буурчээ. Дээрх 2 бүлгийн гэмт хэрэг нь нийт гэмт хэргийн 84.2 хувийг эзэлж байна.

Эдгээр 2 төрлийн гэмт хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл өмнөх оны мөн үеийнхээс Хулгайлах гэмт хэрэг 16.3, Дээрэмдэх гэмт хэрэг 42.3, Залилах гэмт хэрэг 8.2, Алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших гэмт хэрэг 7.2 хувиар, Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах гэмт хэрэг 9.8 хувиар тус тус буурсан байна.

                                         МЭДЭЭЛЭЛ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН АЛБА

Бусад мэдээ