Цагдаа, Дотоодын цэргийн Сургалтын Нэгдсэн төвд 7 хоног бүрийн 2-3 дахь өдрүүдэд галт зэвсгийн сургалт явуулж байна.

2019-05-28

Галт зэвсгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4-д " Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтыг цагдаагийн байгууллага зохион байгуулж, сургалтын зааврыг цагдаагийн төв байгууллагын дарга батална" гэж заасны дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/72 дугаар тушаалаар “Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар”, мөн даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн Б/105 дугаар тушаалаар сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг тус тус баталж, Улаанбаатар хотод Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв, аймагт нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага хариуцан зохион байгуулахаар заасан юм. 

Тус төв нь сургалтыг батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2 хоногийн хугацаатай танхимын болон дадлага хэлбэрээр зохион явуулж байна.

 1. “Иргэний болон харуул, хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны талаар хууль, эрх зүйн мэдлэг” ;
 2. Галт зэвсэг /сум/-ийн бүтэц, зохион байгуулалт, тактик техникийн үзүүлэлт” ;
 3. “Галт зэвсэгтэй харьцах сэтгэл зүйн бэлтгэл” ;
 4. “Галт зэвсэг хэрэглэсний улмаас бэртэж, гэмтсэн, шархадсан үед эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх чадвар” ;
 5. “Галын аюулгүй байдлыг хангах, хээрийн нөхцөлд гал унтраах арга тактик” ;
 6.  “Буудлагын шагайвар хийх дадлага, сургуулилт”, “Буудлагын үеийн аюулгүй байдлыг хангах”, “Галын бэлтгэл /дадлага ажил/” сэдвүүдээр тэнхимийн болон дадлага, сургуулилт, нийт 8 цагаар тус төв болон мөн төвийн “Нарстай” дахь хээрийн сургалтын хэсэгт зохион байгуулж, сургалтад хамрагдаж буй иргэдээр буудлага үйлдүүлж, галт зэвсэгтэй харьцах, аюулгүй байдлаа хэрхэн хангаж ажиллах талаарх дадал чадварыг олгож, сургалтад хамрагдсан иргэдээс тестээр шалгалт авч тэнцсэн иргэдэд гэрчилгээ олгоно.  Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/14/16 дугаар тушаалаар галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын нормативыг шинэчлэн баталж, нормативын дагуу нэг иргэн 2 хоногийн сургалтад хамрагдахдаа хоолны мөнгө, гарын авлага, ном сурах бичгээр хангагдан 5 төрлийн буугаар 18 ширхэг сумаар буудлага үйлдэж, галт зэвсгийн сургалтын төлбөрийг нэг иргэнд 150,000 төгрөг байхаар тогтоосон. Үүнд:
 • Бичиг хэргийн зардалд 5000 төгрөг;
 • Аюулгүй ажиллагааны гарын авлага 4500 төгрөг;
 • Сургалтад ашиглах сум
 1. 5.6 мм-ийн 3 ширхэг, / 1 сум 2,500 төгрөг, нийт 7,500 төгрөг/;
 2. 7.62х39 мм 4 ширхэг / 1 сум 3,500 төгрөг, нийт 14,000 төгрөг/;
 3.  7.62х54 мм 4 ширхэг / 1 сум 4,500 төгрөг, нийт 18,000 төгрөг/;
 4. 7.62х51 мм 3 ширхэг / 1 сум 8,000 төгрөг, нийт 24,000 төгрөг/;
 5. 223 remongton 4 ширхэг / 1 сум 6,000 төгрөг, нийт 24,000 төгрөг/;
 • Буудлагын бай, самбар, бууны тослох, цэвэрлэх материал /1 ширхэг/ 7,000 төгрөг;
 • Сургалтад ашиглах анхан шатны эмнэлгийн тусламжийн материал /1 ширхэг / 5,000 төгрөг;
 • Тээвэр, шатахуун / 1 иргэн/ 7,000 төгрөг;
 • Гэрчилгээ хэвлүүлэх зардал /1 ширхэг/ 5,000 төгрөг;
 • Гэрчилгээний хавтас / 1 ширхэг/ 5,000 төгрөг;
 • Буудлага, дадлагад оролцогчдын өдрийн хоол / 2 удаа/ 16,000 төгрөг;
 • Сургагч багшийн урамшуулал / 16 цаг/ 8,000 төгрөг, нийт 128,000 төгрөг;

 

 Галт зэвсгийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д

 1. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол 21 нас хүрсэн ;
 2. Иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай, галт зэвсэг ашиглаж гэмт хэрэг санаатай үйлдэж байгаагүй;
 3. Галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан Монгол Улсын иргэн, иргэний зориулалттай галт зэвсэг өмчилж болно.

Сургалтад хамрагдах иргэдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

1.Анкет / 3*4 чээж зургийг анкет дээр наах/;

 2.Өргөдөл /цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд гаргасан өргөдөл гаргах нь:/ ;

3.Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт /маягт-А33, харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төв болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвөөс авах/;

4.Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;

5.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

6.Сургалтад хамрагдах иргэн, Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд нарын хамтарсан тушаалаар батлагдсан сургалтын төлбөр болох 150.000 төгрөгийг Төрийн сангийн 100900012047 тоот дансанд тушаасан баримтыг эх хувиар хавсаргах зэрэг болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

АЛБАНЫ

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/72 дугаар тушаалаар “Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар”-ын 4.2-т “Галт зэвсгийн сургалтад хамрагдсаныг нотлох дараах бичиг баримттай иргэдэд Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв нь галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын гэрчилгээг сургалтад хамруулалгүй олгож болно” гэж заасан. Үүнд:

а/ Буудлага спортын холбооны тодорхойлолт /Буудлага спортын холбооны улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар/;

б/ Цэрэг, цагдаагийн сургууль (галын бэлтгэлд хамрагдсан) төгссөн диплом, дипломын хавсралт;

 в/ Зэвсэгт хүчин, хил хамгаалах, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тусгай албадын албан байгууллагын тодорхойлолт;

 г/ Гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтад хамрагдсаныг нотлох гэрчилгээг үндэслэн олгохоор тус тус заажээ.

 

Сургалтад хамрагдах иргэдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 

1.Анкет / 3*4 чээж зургийг анкет дээр наах/

      2.Өргөдөл /цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төвд гаргасан өргөдөл гаргах нь:/

3.Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт /маягт-А33, харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төв болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвөөс авах/

4.Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

5.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

6. Буудлага спортын холбооны тодорхойлолт, Цэрэг, цагдаагийн сургууль (галын бэлтгэлд хамрагдсан) төгссөн диплом, дипломын хавсралт, Зэвсэгт хүчин, хил хамгаалах, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тусгай албадын албан байгууллагын тодорхойлолт, гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтад хамрагдсаныг нотлох гэрчилгээг

6.Сургалтад хамрагдах иргэн, Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд нарын хамтарсан тушаалаар батлагдсан сургалтын төлбөр болох 5.000 төгрөгийг Төрийн сангийн 100900012047 тоот дансанд тушаасан баримтыг эх хувиар хавсаргах зэрэг болно.