ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХ СУНГАХ, СОЛИУЛАХ БОЛ

2020-03-24
ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХ СУНГАХ, СОЛИУЛАХ БОЛ

ТАНЫ ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА ДУУССАН, ЭСВЭЛ ХУУЧИРЧ МУУДСАН ҮНЭМЛЭХ СОЛИУЛАХ

Жолоочийн үнэмлэх хуучирч муудсан, хуучин шар үнэмлэх болон хугацаа дууссан жолооны үнэмлэх солиулах бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

1. Та цагдаагийн байгууллагаас оногдуулсан бэлэн бус торгуульгүй байх ёстой. Хэрэв торгуультай бол заавал төлсөн байх ёстой.
2. Хугацаа дууссан эсвэл хуучирч муудсан жолооны үнэмлэхтэй ирнэ.
3. Жолооны үнэмлэхний төлбөр 12,500 төгрөг тушаасан баримт. /Дансны дугаар: 100900012520, Хүлээн авагч банк - Төрийн сан, Хүлээн авагч байгууллага - ЦЕГ-ын жолооны үнэмлэх орлого, Гүйлгээний утга- таны овог, нэр, регистрын дугаар байна./

 

Мэдээллийг 2020-03-24 өдөр шинэчилсэн.