• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

2018-01-19
ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

           Замын цагдаагийн алба нь Монгол улсын хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх ажил, үйлчилгээг сайжруулах, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар хуульд заасан эрх, үүрэг болон “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм”, “Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”-ыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

           Тус алба нь Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний хяналтын газар, Захиргааны удирдлагын хэлтэс, Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Орон нутгийн хяналтын хэлтэс, Техник замын хяналтын хэлтэс, Хамгаалалтын хэлтэс, Мөрдөн шалгах газар гэсэн бүтэц, зохион байгуулалттайгаар төв, орон нутгийн Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий албадыг удирдлага, мэргэжил арга зүйгээр хангаж:

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд зааснаар дараах эрх, үүрэгтэй ажиллаж байна.

1. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтэд хяналт тавих;

2. Замын хөдөлгөөнд оролцогчийн хэвийн, аюулгүй зорчих нөхцөлийг хангах зорилгоор замын хөдөлгөөнийг зохицуулах

3. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх үйлдэл, нөхцөлийг таслан зогсоох үндэслэлээр тээврийн хэрэгслийг албадан зогсоох, дайчлах, түр саатуулах, зөөж шилжүүлэх;

4. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах, урсгал, чиглэлийг түр өөрчлөх, хязгаарлах, хаах;

5. Жолооч согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг зориулалтын техник, хэрэгсэл ашиглан шалгаж тогтоох;

6. Холбогдох хуульд заасны дагуу Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага оногдуулах, зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох;

7. Зэвсэгт хүчин болон хилийн цэргийн техникийн шалгах албыг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах мэргэжлийн чиг үүргээр харьяалах үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЯНАЛТЫН ГАЗАР 

Нийслэл хотын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, гудамж замын хөдөлгөөний ачаалал, түгжрэл саатлыг бууруулах зорилгоор Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, хөдөлгөөн зохицуулах журмын дагуу зохицуулалт хийж, хяналт тавих, төр засгийн тэргүүн, гадаад дотоодын зочин төлөөлөгч нарын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаас хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. 

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 

         Албаны үйл ажиллагааны хэтийн болон ойрын зорилт, чиглэлийг тодорхойлж, төв, орон нутгийн замын цагдаагийн нэгжийг мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалт, мэдээллээр хангах, улсын хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гарч буй зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлд судалгаа дүн шинжилгээ хийж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтэд хяналт тавих, дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, алба хаагчдын мэдлэг мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, захиргаа, аж ахуй, санхүүгийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЭЛТЭС 

         Гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг цуглуулж судалгаа, дүн шинжилгээ хийх замаар гарч буй зам тээврийн ослын шалтгаан, нөхцлийг тогтоох, гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагыг өмчийн хэлбэр харгалзахгүй татан оролцуулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон хууль тогтоомжийг иргэдэд мэдээллэх, сурталчлах, сургалт зохион байгуулах, зөвлөмж өгөх, гарч болзошгүй осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэд олон нийтийн аюулгүй амар тайван хөдөлгөөнд оролцох нөхцлийг бүрдүүлэх чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. 

 

ТЕХНИК ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС 

Замын зохион байгуулалт, хяналтын тасаг 

Хөдөлгөөн зохицуулалт, гудамж зам түүний төхөөрөмжид хяналт тавих, хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэлд засвар, үйлчилгээ хийлгэх, зөвшөөрлийн систем, хөдөлгөөн зохион байгуулалтай холбоотой стандарт, заавар, журам заавар боловсруулах үндсэн чиг үүрэгтэй. 

Техникийн хяналтын тасаг

Тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр хөдөлгөөгд оролцох журмын хэрэгжилт, авто замын төлөвлөлт, зам барилгын ажил, ашиглалтын явцад хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдаж байгаа эсэх болон нийтийн тээврийн үйлчилгээ, замын орчимд ажил үйлчилгээ явуулахтай холбоотой норм дүрэм,стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих чиг үүрэгтэй. 

ОРОН НУТГИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС 

Орон нутгийн замаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгсэл, жолооч нарын аюулгүй байдлыг хангах, осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, аймгуудын замын цагдаагийн тасаг, албадтай хамтран ажиллах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, орон нутгийн замын ачаалал, нөхцөл байдал, мэдээ тайланд дүн шинжилгээ хийж бодлого боловсруулах, авто замын хэвтээ, босоо тэнхлэгийн дагуу баригдсан замын цагдаагийн хяналтын суурин постуудыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна. 

ХАМГААЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, хөдөлгөөн зохицуулах журмын дагуу зохицуулалт хийж, хяналт тавих, төр засгийн тэргүүн, гадаад дотоодын зочин төлөөлөгч нарын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэгтэй.

 

Албаны цахим хуудас: traffic.police.gov.mn

Албаны цахим шуудан: traffic@police.gov.mn

Албаны Facebook хаяг: Facebook.com/Замын цагдаагийн алба/

Жижүүрийн утас: 93021124, 95091124 

Алба хаагчтай холбоотой мэдээллийг: 93020111