Мөрдөн байцаах албаны бүтэц, танилцуулга, чиг үүрэг

2018-01-24
Мөрдөн байцаах албаны бүтэц, танилцуулга, чиг үүрэг

цахим хуудас: mbg.police.gov.mn

цахим шуудан: sid@police.gov.mn

facebook: Мөрдөн байцаах алба

жижүүрийн утас: 51-266924, 93266924

Мөрдөн байцаах албаны танилцуулга, чиг үүрэг

      Монгол Улсын Их Хурлаас 2017 онд Цагдаагийн албаны тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/133 дугаар тушаалаар Мөрдөн байцаах газрыг Мөрдөн байцаах алба болгон өргөжүүлж Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар, Захиргааны удирдлагын хэлтэс, Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтэс /I хэлтэс/, Хүнд гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс /II хэлтэс/, Залилах гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс /IIl хэлтэс/, Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс /IV хэлтэс/, Тусгай субьектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс / V хэлтэс/,  Эрэн сурвалжлах хэлтэс /VI хэлтэс/, Урьдчилан сэргийлэх тасаг, нийт газар-1, хэлтэс-9, тасаг-2, хэсэг-1,  гэсэн бүтэцтэйгээр эрүүгийн хуулиар харьяалуулсан гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаад Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/11 дүгээр тушаалаар Мөрдөн байцаах албыг Захиргааны удирдлагын хэлтэс, Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтэс /I хэлтэс/, Хүнд гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /II хэлтэс/, Хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /IIl хэлтэс/, Залилах гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /IV хэлтэс/, Тусгай субьектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /V хэлтэс/, Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /VI хэлтэс/, нийт хэлтэс-7, тасаг-1, хэсэг-1  бүтэцтэйгээр шинэчлэн зохион байгуулж эрүүгийн хуулиар харьяалуулсан гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

Захиргааны удирдлагын хэлтэс

       Захиргааны удирдлагын хэлтэс нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын бодлого шийдвэр, цагдаагийн албаны үйл ажиллагааны журмуудыг хэрэгжүүлэх, Мөрдөн байцаах газрын дотоод үйл ажиллагааг төлөвлөн, зохион байгуулж, тус газрын удирдлагыг улсын хэмжээнд Мөрдөн байцаах албаны даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Дүн шинжилгээ, үнэлгээ хяналт шалгалтын хэлтэс

     Тус хэлтэс нь төв, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Мөрдөн байцаах нэгжүүдийн ажилд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн, шалган туслах чиглэлээр ажиллаж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явуулан, улсын хэмжээний албаны мэдээ тайланд дүн шинжилгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, төв, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Мөрдөн байцаах нэгжүүдээс зохиогдож байгаа урьдчилан сэргийлэх ажил, албаны сахилга ёс зүй, цагдан хорих төвд хоригдсон сэжигтэн, яллагдагчийн хэргийн болон хорих хугацаа, эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавьж, мөрдөн байцаагч нарын үйл ажиллагаанд албаны шалгалт явуулан мөрдөн байцаагчийн талаар иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шалган шийдвэрлэж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын болон Мөрдөн байцаах албаны даргын тушаалын хэрэгжилт, албан даалгаврын биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

Хүнд гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс

       Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон аймагт үйлдэгдсэн "Хүнийг  алах" /Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг/, орон нутагт үйлдэгдсэн “Хүчиндэх” /Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг/, Гадаадын иргэний үйлдсэн /Эрүүгийн хуулийн 2.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт/ заасан гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж төрөл мэргэжлийн албадтай хамтран ажиллах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

Хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс

       Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон 3 буюу түүнээс дээш аймаг, орон нутаг дамжсан хүнд, ээдрээ төвөгтэй, олон үйлдэлтэй, олон холбогдогчтой Эрүүгийн хуульд заасан болон Монгол Улсын хилийн гадна үйлдэгдсэн хулгайлах гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

       Улсын хэмжээнд хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг тодорхойлж Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагыг мэдээллээр хангах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий нэгжүүдийг арга зүй, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.

Залилах  гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс

       Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон “Залилах" /Эрүүгийн хуулийн 17,3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг/ 3.3-д заасан Гадаадын иргэний үйлдсэн Эрүүгийн хуулийн 2.6  дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэгт  мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

Тусгай субьектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс

        Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон шүүгч, прокурор, Авилгатай тэмцэх газрын алба хаагчийн үйлдсэн гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс

        Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон “Химийн хорт, аюултай бодисыг хууль бус эргэлтэд оруулах” 24.3 дугаар зүйл, ”Цөмийн бодис, цацраг идэвхт хаягдал, цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүрийг хууль бус эргэлтэд оруулах” 24.4 дүгээр зүйл, “Байгалийн тэнцэл алдагдуулах” 24.9 дүгээр зүйлд заасан гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж харьяалах гэмт хэргийн чиглэлээр нууц мөрдөн шалгах ажил явуулах, төрөл мэргэжлийн албадтай хамтран ажиллах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.