• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017-05-10
МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газраас “Хуулиа дээдэлье” ерөнхий арга хэмжээний хүрээнд сумдын Засаг даргын Тамгын газрын хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн, аймгийн төвийн төрийн байгууллагуудын эрх бүхий алба хаагчдыг оролцуулан “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, байгууллага, алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах мэргэшүүлэх сургалт, зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа.

Сургалтад хамрагдсан 46 төрийн алба хаагчид Цагдаагийн албаны тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомж, байгууллагын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар хичээл орж, “Гэрчилгээ” гардуулав.

Мөн аймгийн Онцгой байдал, Мэргэжлийн хяналтын газрын мэргэжилтнүүд гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хүнсний аюулгүй байдлын талаар сургалт хийжээ.