• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЖЭЭ

2017-05-01
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЖЭЭ

 

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хяналт шалгалт, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн ахлах байцаагч, цагдаагийн хурандаа Б.Нацагдорж, цагдаагийн хошууч М.Чинбат нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Дархан-Уул аймаг дахь цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд 2016 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын  01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэлийн шалгалт явуулж үнэлэлт, дүгнэлт өгч шалган зааварчиллаа.

2016 онд тус газарт хийгдсэн төлөвлөгөөт шалгалтын мөрөөр хүргүүлсэн үүрэгт дурьдагдсан 25 ажил, арга хэмжээ, түүний биелэлт, үр дүнг тооцох 54 шалгуураас:

 - 9 ажлын 14 шалгуурыг тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрсэн, энэ талаар холбогдох шийдвэр гарч, үр дүн гарсан бүрэн хэрэгжсэн буюу 100.0 хувь,

- 8 ажлын 10 шалгуурыг тавьсан зорилтдоо бүрэн хүрээгүй боловч санхүү, зохион байгуулалтын арга хэмжээ бүрэн авагдсан, холбогдох байгууллагын шийдвэр гарсан, гол үр дүн нь гарч эхэлж байгаа буюу 90 хувь,

- 7 ажлын 8 шалгуурыг санхүүгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн, дээд шатны байгууллагад өргөн барьсан буюу гүйцэтгэл нь тодорхой хэмжээгээр гарч эхэлж байгаа буюу 80.0 хувь,

- 14 ажлын 20 шалгуурыг хэрэгжиж байгаа буюу 50.0-70.0 хувь, 

-  2 ажлын 2 шалгуурыг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа буюу 20-30.0 хувиар үнэлж, холбогдох тайлбар хийж, шалгалтын дүнг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлаар хэлэлцээд Дархан-Уул аймаг дахь цагдаагийн газар нь 2016 онд явуулсан төлөвлөгөөт шалгалтын хүрээнд өгсөн үүргийг 77,2 буюу “Хангалттай” үнэлгээтэй хэрэгжүүлсэн гэж дүгнэв.

Хэрэгжилт 70 хүртэл хувьтай байгаа 16 ажлын 22 шалгуурыг хангаж ажиллах      талаар Дархан-Уул аймаг дахь цагдаагийн газар /цагдаагийн хурандаа Г.Эрдэнэбаатар/-т үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүлэв.