• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Хууль зүйн сайдаас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн биелэлт.

2015-08-20

Хууль зүйн сайдын 2015 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/84 дүгээр тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий газарт Дотоод аудит болон чиг үүргийн үнэлгээ хийх ажлыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудит болон чиг үүргийн үнэлгээ хийгдсэнтэй холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/2328 тоот албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төлөвлөгөө гаргаж Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар батлуулан төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавьж ажиллав.

Хууль зүйн сайдаас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн  Санхүү, хангамжийн газарт холбогдох заалтын  биелэлтийн дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.