ЦЕГ ДОТООД ХЯНАЛТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2015-03-11
ЦЕГ ДОТООД ХЯНАЛТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС  МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Олон салбарын мэргэшсэн дотоод аудиотаруудын хүрээлэнгээс ЦЕГ-ын ДХАБГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоол аудитын хэлтэстэй хамтарсан сургалт зохион байгууллаа. Энэ үеэр дотоод аудитын ерөнхий ойлголтууд, дотоод аудитын нэгжийг үр ашигтай удирдах, дотоод аудитын төлөвлөлт, хэрэгжүүлэх үе шатууд, хөгжлийн чиг хандлага, үйл ажиллагааны сайн туршлагуудын талаар мэргэжлийн хичээлүүд мэргэжилтнүүд заасан юм.