• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

“Цагдаагийн байгууллагын сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт” сэдэвт онол, практикийн бага хурал зохион байгуулагдав.

2014-12-08
“Цагдаагийн байгууллагын сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт” сэдэвт онол, практикийн бага хурал зохион байгуулагдав.

          Цагдаагийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, алба хаагчдын хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан, үндэслэл бүхий хөтөлбөр, стандартын дагуу үргэлжилсэн сургалтад хамруулж мэргэшлийн мэдлэг, ур чадварыг   дээшлүүлж, байнга хөгжүүлэх нь цагдаагийн байгууллагын стратеги, төлөвлөлтийн үндсэн асуудлын нэг юм.
           Үүнийг цагдаагийн байгууллагын эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд  онцгойлон анхаарч Цагдаагийн албаны тухай хуульд тусгайлан зааж  зохицуулсан.
           Цагдаагийн албаны тухай хуулийн Цагдаагийн албаны сургалтын байгууллага гэсэн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан хууль сахиулагчийг бэлтгэх сургуулийн бүрэлдэхүүнд цагдаагийн алба хаагч, ажилтныг бэлтгэх үүрэг бүхий сургалтын байгууллага байна”, мөн зүйлийн 2-д” Цагдаагийн алба хаагч, ажилтны мэргэжлийн бэлтгэл, давтан сургах, албаны сургалт явуулах сургалтын төвийг хот, орон нутагт бүсчлэн байгуулж болно” гэж заасан нь цагдаагийн алба хаагчийг бэлтгэх, давтан, мэргэшүүлэх сургалтын байгууллагын тогтолцоог төдийгүй сургалтын зорилго, төрөл,  хэлбэрийг тогтоосон хэрэг юм.
            Энэхүү онол, практиктикийн бага хурын үр дүнд цагдаагийн байгууллагын сургалтыг шинэчлэх шинэ санаа, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх боломж, сургалтын арга, арга зүй, хэлбэрийг боловсронгуй болгох, сургалтын байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог хангах зэрэг олон асуудлууд зохих түвшинд тодорхойлогдож, зөвлөмж болгон нэгж байгууллагуудад хүргэх ач холбогдолтой.