Онцлог сургалтын талаар.

1. Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2021 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд таны энэ оны А/40 дүгээр тушаалын дагуу Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын удирдах ажилтны 2021 оны цахим сургалт, зөвлөгөөнийг энэ оны 02 дугаар сарын 04, 05-ны өдрүүдэд Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн газрын хурлын танхимаас батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, анги, байгууллагын 54 байршлаас 514 удирдах ажилтныг амжилттай хамруулж ажиллалаа.

              Сургалт, зөвлөгөөнийг Тэргүүн дэд дарга, Дэд дарга нар удирдан явуулсан бөгөөд удирдах ажилтны манлайлал, арга барилыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэхэд энэ удаагийн сургалтын хөтөлбөрийг чиглүүлж, “Маргаашийн манлайлал”, “Удирдах ажилтны манлайлалд тавигдаж буй харилцааны шалгуур”, “Удирдлагын менежмент, чанарын удирдлагын тогтолцоо, суурь ойлголт” “Хувь хүний хөгжил”, “Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаа, менежментийн онцлог, заавар мөрдөх, хэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх асуудлууд”, “Байгууллагын соёлыг удирдах нь” зэрэг 6 сэдвээр лектор, сургагч багш нар сургалт орж, алба, нэгжээс 2020 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлог ажил, цаашид анхаарах асуудлын талаар 21 илтгэл тавьж, хичээл, сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулсан төдийгүй Тэргүүн дэд дарга, Дэд дарга нараас удирдах ажилтнуудад цаашид хэрэгжүүлэх ажил, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл хийж, үүрэг ажлын чиглэл өгч ажилласан.

Энэ удаагийн сургалт, зөвлөгөөнийг дэлхий нийтэд тархаад буй коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан Улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч буй зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлж, мэдээллийн технологийн өргөн боломжийг ашиглан анх удаа цахимаар буюу шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулсан нь өмнөх сургалт, зөвлөгөөнд хамрагдвал зохих удирдах ажилтны тооноос 4-5 дахин илүү бөгөөд тасгийн дарга нар нэмэгдэж, тэдний цаг хугацаа, орон зай, төсөв зардлыг хэмнэсэн төдийгүй байгууллага, алба хаагчийн хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүй, ажлын байрнаас нь хөндийрүүлэхгүй, алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангасан зэрэг олон талын ач холбогдолтой болсон гэж дүгнэсэн.

2. Цагдаагийн байгууллагад шинээр томилогдсон хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллах алба хаагчдад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд алба хаагчдыг чадавхижуулах нь” сэдэвт сургалтыг цагдаагийн ерөнхий газрын даргын энэ оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/199 дүгээр тушаалын дагуу 2021 оны 02 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулж, алба нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын 178 алба хаагч, мөрдөгчийг амжилттай хамруулж ажилласан.

3. Монгол Улсад Хууль зүйн салбар байгуулагдсаны 110, Цагдаагийн алба үүсч хөгжсөний 100, Дотоодын цэрэг байгуулагдсаны 99 жилийн ойн босгон дээр цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын 2020 оны сахилга, ёс зүй, хариуцлагын өргөтгөсөн зөвлөгөөнийг анх удаа улсын хэмжээнд цахимаар энэ оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулсан.

Зөвлөгөөнийг 52 байршлаас цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын бүх шатны удирдах албан тушаалтнууд болон алба хаагчдыг оролцуулсан бөгөөд сахилга, ёс зүйн зөрчлийн шалтгаан нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зарим нэгжээс авч хэрэгжүүлсэн сайн туршлагын талаарх мэдээллүүдийг танилцуулж, зөвлөгөөнд цагдаа, дотоод цэргийн анги, байгууллагын 520 удирдах ажилтан, Төрийн албан тухай, Цагдаагийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сахилгын шийтгэл хүлээсэн 619 алба хаагч буюу нийт 1139 алба хаагч оролцохоос 1073 алба хаагч оролцож, шалтгаантай 66 /ээлжийн амралттай 24, томилолттой 9, тусгаарлалтад 5, өвчтэй 13, ажилтай 15/ алба хаагч оролцсон.

Бусад мэдээ