Жолоодох эрхийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн, нөхөн авах бол

2020-03-24
Жолоодох эрхийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн, нөхөн авах бол

ҮНЭМЛЭХ ҮРЭГДҮҮЛЖ ШИНЭЭР ХЭВЛҮҮЛЭН АВАХ БОЛ

Жолоочийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
1.
Цагдаагийн байгууллагаас оногдуулсан бэлэн бус торгуульгүй байх, хэрэв торгуультай бол төлсөн байх шаардлагатай.
2. Иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэхийн лавлагаа.
3. Жолооны үнэмлэхний төлбөр 12,500 төгрөг тушаасан баримт. /Дансны дугаар: 100900012520, Хүлээн авагч банк - Төрийн сан, Хүлээн авагч байгууллага - ЦЕГ-ын жолооны үнэмлэх орлого, Гүйлгээний утга - овог, нэр, регистрын дугаар/

 

Мэдээллийг 2020-03-24 өдөр шинэчилсэн