Иргэдээс цагдаагийн байгууллагад 2019 онд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
2015 оны 1 дүгээр улиралд Цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ
2015 оны 4 дүгээр сард Цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ
2015 оны 5 дугаар сард Цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ
2015 оны 06 дугаар сард Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын мэдээ
2015 оны 08 дугаар сард Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын мэдээ
Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар
2015 онд Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар
2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2016 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2016 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2016 ОНД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2017 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2017 ОНД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
Иргэдээс цагдаагийн байгууллагад 2022 оны эхний хагас жилд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ, БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД 2022 ОНД ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
ИРГЭДЭЭС 2021 ОНД ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос