Өргөдөл, гомдлын мэдээ
2016 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ