Өргөдөл, гомдлын мэдээ
2015 оны 1 дүгээр улиралд Цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ

            Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага,албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар: Төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн албан тушаалтанд  2015 оны 1 дүгээр улиралд иргэд, байгууллагаас 2381 санал, өргөдөл, гомдол ирүүлснийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 141 нэгж буюу 5.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Өргөдөл, гомдлыг утгаар нь авч үзвэл: 378 буюу 16.0 хувь нь ажилд орох, суралцахыг хүссэн, 94 буюу 3.9 хувь нь ажилд дахин орохыг хүссэн, 540 буюу 22.7 хувь нь ажил өөрчлөх, шилжихийг хүссэн, 703 буюу 29.5 хувь нь захиргааны чөлөө хүссэн, 125 буюу 5.0 хувь нь тэтгэвэр, тэтгэмж, орон сууц хүссэн, 541 буюу 22.7 хувь нь бусад өргөдөл гомдол байна

Нийт хүлээн авсан санал, өргөдөл, гомдлын 2349 буюу 98.6 хувийг шийдвэрлэж, 32 буюу 1.4 хувийн үлдэгдэлтэй байна.

Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагад иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн талаар: 2015 оны 1 дүгээр улиралд Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагуудад  иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 201 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 51 нэгж буюу 25.4 хувиар өссөн байна.

Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн албан тушаалтанд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг утгаар нь авч үзвэл:  11 буюу 5.5 хувь нь ажилд орох суралцахыг хүссэн, 30 буюу 14.9 хувь нь ажилд дахин орохыг хүссэн, 39 буюу 19.4 хувь нь ажил өөрчлөх, шилжихийг хүссэн, 4 буюу 2.0 хувь нь захиргааны чөлөө хүссэн, 32 буюу 15.9 хувь нь тэтгэвэр, тэтгэмж, орон сууц хүссэн, 85 буюу 42.3 хувь нь бусад өргөдөл, гомдол байна.

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын  11-11 төв ирсэн өргөдөл, гомдол, шүүмлэл, санал хүсэлтийн талаар: 2015 оны  1 дүгээр улиралд иргэдээс Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын “11-11” төвд цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой 142 санал хүсэлт, гомдол, талархал, шүүмжлэл, өргөдөл ирүүлсний  58 буюу 41.3 хувь нь гомдол, 48 буюу 33.5 хувь нь санал хүсэлт, 8 буюу 5.6 хувь нь шүүмжлэл, 2 буюу 1.4 хувь нь өргөдөл, 26 буюу 18.2 хувь нь талархал байна.

Иргэдээс ирүүлсэн нийт санал хүсэлт, гомдол, талархал, шүүмжлэл, өргөдлийн 124 буюу 86.8 хувийг шийдвэрлэж, 18 буюу 13.2 хувь нь ажиллагаанд байна.