Өргөдөл, гомдлын мэдээ
2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ