Өргөдөл, гомдлын мэдээ
2015 оны 06 дугаар сард Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын мэдээ

Төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн албан тушаалтанд  2015 оны эхний 6 сард иргэд, байгууллагаас 4889 санал, өргөдөл, гомдол ирүүлснийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 116 нэгж буюу 2.4 хувиар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй