Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, эрх сэргээх журам