Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 41 дүгээр тогтоол