ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ
- Зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
- Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн хуулбар
- Тухайн ангилалд тохирох жолоодох эрхийн хүчин төгөлдөр үнэмлэх
- Аюултай ачаа ачих болон тухайн ангилалд тохирох  мэргэшсэн жолоочийн хүчин төгөлдөр үнэмлэх
- Тэсрэх материалтай харьцаж ажиллах эрхийн үнэмлэх
- Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас
- Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
- Тээврийн хэрэгслийг стандартын дагуу тусгайлан тоноглосон тухай хуулийн этгээдийн тодорхойлолт, уг тээврийн хэрэгслийг 4 талаас нь авсан фото зураг
- Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношилгоонд орж тэнцсэн дүгнэлт
- Автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн аюултай ачаа ачих стандарт шаардлага хангасан тухай дүгнэлт
- Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлтэй харьцах талаар аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгсөн талаар нотломж
- Автотээврийн хэрэгслийн албан татвар төлсөн тухай нотломж
- Жолоочийн хариуцлагын даатгал, авто тээврийн хэрэгслийн даатгалд хамрагдсан нотломж
- Журмын 4.1, 4.2-т заасан тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага, тээврийн хэрэгслийн иж бүрдлийг шалгасан тухай нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
- Хуулийн этгээд нь болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө батлуулсан байна
- Хуулийн этгээд энэ журмын 4.3, 4.4, 4.5, 6.6 дахь нөхцөл шаардлагыг хангасан талаар нотломж, баримт бичиг
- Цагдаагийн байгууллагын бүртгэл хяналт хариуцсан нэгж нь хуулийн этгээдээс ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авч магадлаад журмын 10.1-д заасан бичиг баримтын бүрдлийг хангасан тохиолдолд зөвшөөрөл /маягт №1/-ийг олгоно
- Журмын 10.2-т заасан зөвшөөрөл /маягт №1/ зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 5.3.3 дахь заалтад заасан мэдээллийг тусгасан байна
- Мэдээллийн нэгдсэн санд жолоочийн болон тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг илгээх.

 

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос