Үйлчилгээний төрөл: Монгол улсын иргэн гадаад улсаас галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл худалдан авах, улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрөл.
Шийдвэрлэх журам:  Галт зэвсгийн тухай хуулийн 19 дугаар зүйлийн 19.2, 19.4 дэхь заалт.
Хугацаа: Ажлын 5 хоног. 
Бүрдүүлэх баримт бичиг:
1.  21 насанд хүрсэн байх
2.  Галт зэвсэг худалдан авах тухай хүсэлт
3   Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт /ТҮЦ машины лавлагаа/
4.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар /ТҮЦ машины лавлагаа/

5.  Цээж зураг 2% /2*3 хэмжээтэй/
6.  ЦЕГ-ын тодорхойлолтын мөнгөн шилжүүлгийн баримт /төрийн сан 100900012027 дансанд тодорхойлолтын үнэ 1000 төгрөг/
7. Галт  зэвсгийн зураг,   нэр,  төрөл,  үйлдвэрлэсэн он,  сериал  дугаарыг  тодорхойлох  баримт, бичиг /инвайс/

8. Худалдаж авсан галт зэвсгийн зураг, техникийн өгөгдөхүүн
9. Галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх. /Цагдаа,
дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв/

10. Галт  зэвсэг  ашиглахад   харшлах  өвчин,  гэмтэл  согоггүйг  тодорхойлсон   эрүүл мэндийн хуудас бөглөх /Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын 2017 оны А/33 тоот тушаалаар батлагдсан маягтын дагуу харъяа дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв/


Монгол улсын хилээр галт зэвсэг нэвтрүүлэх зөвшөөрөл
алт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрөл

Жич: Зөвшөөрөл аваагүй худалдан авсан тохиолдолд тухайн  галт зэвсгийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх боломжгүй. Мөн байлдааны зориулалттай техник өгөгдөхүүнтэй галт зэвсгийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй. Монгол Улсын иргэн жилд нэг удаа галт зэвсэг улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрөл авна.

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос