Үйлчилгээний төрөл: Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл худалдан борлуулах төвөөс Галт зэвсэг, адилтгах хэрэгсэл худалдан авах зөвшөөрөл.
Шийдвэрлэх журам:  Галт зэвсгийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь заалт.
Хугацаа: Ажлын 5 хоног. 
Бүрдүүлэх баримт бичиг:
1. 21 насанд хүрсэн байх
2.  Галт зэвсэг худалдан авах хүсэлт
3.  Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт /ТҮЦ машины лавлагаа/
4.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар /ТҮЦ машины лавлагаа/
5.  Цээж зураг 2% /2*3 хэмжээтэй/
6.  ЦЕГ-ын тодорхойлолтын мөнгөн шилжүүлгийн баримт /төрийн сан 100900012027 дансанд тодорхойлолтын үнэ 1000 төгрөг/
7.  Борлуулагчийн галт зэвсгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл

8. Галт зэвсгийн сумны хошуу, хонгионы дээжийг мэдээллийн санд бүртгэсэн тухай тодорхойлолт
9. Галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх. /Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв/
10. Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл согоггүйг тодорхойлсон эрүүл мэндийн хуудас бөглөх /Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын 2017 оны А/33 тоот тушаалаар батлагдсан маягтын дагуу харъяа дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв/

 

           

      Худалдан борлуулах төвөөс галт зэвсэг худалдан авах зөвшөөрөл

Жич: Тус төвөөс олгосон зөвшөөрлийн үндэслэн худалдан борлуулах төвөөс галт зэвсэг худалдан авах эрх нээгдэнэ.

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос