МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧИЙН ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
260
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ
1,629
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО
621
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ
807
Цагдаагийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг Хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ
417
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ
2,300
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2023 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
561
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
478
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
392
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
411
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
339
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
617
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ-2022
251
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
459
“АЛСЫН ХАРАА -2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
234
ИРГЭДЭЭС 2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
422
“ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ЖАГСААЛТ”
331
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
6,332
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2,919
Цагдаагийн ерөнхий газрын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаарх 2018 оны эхний 10 сарын мэдээлэл
1,256
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос