МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧИЙН ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
280
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ
1,735
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО
671
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ
857
Цагдаагийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг Хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ
438
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ
2,410
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2023 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
588
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
502
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
421
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
432
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
359
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
654
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ-2022
274
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
502
“АЛСЫН ХАРАА -2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
253
ИРГЭДЭЭС 2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
446
“ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ЖАГСААЛТ”
352
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
6,364
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2,948
Цагдаагийн ерөнхий газрын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаарх 2018 оны эхний 10 сарын мэдээлэл
1,273
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос