МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧИЙН ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
185
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ
899
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО
446
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ
533
Цагдаагийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг Хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ
296
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ
1,562
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2023 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
411
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
380
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
298
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
251
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
273
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2022 ОНД ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
455
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ-2022
179
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
307
“АЛСЫН ХАРАА -2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
162
ИРГЭДЭЭС 2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
313
“ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ЖАГСААЛТ”
269
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
6,201
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2,815
Цагдаагийн ерөнхий газрын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаарх 2018 оны эхний 10 сарын мэдээлэл
1,209
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос