• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Хулгайлах гэмт хэрэг буурсан байна

2019-12-04
Хулгайлах гэмт хэрэг буурсан байна

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг Эрүүгийн хуулийн бүлгээр авч үзвэл Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 17.585 бүртгэгдэж нийт гэмт хэргийн 58.6 хувийг эзэлж байна.

Энэ хугацаанд хулгайлах гэмт хэрэг 8614 бүртгэгдсэн нь нийт гэмт хэргийн 28.7 хувь, Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн 49.0 хувийг эзэлж өмнөх оны мөн үеийнхээс 3080 буюу 26.3 хувиар буурсан байна. Хулгайлах гэмт хэргийн төрлөөр нь авч үзвэл Хувийн өмчийг хулгайлах гэмт хэрэг өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 21.4, Автотээврийн хэрэгсэл хулгайлах гэмт хэрэг 36.5, халаасны хулгайн гэмт хэрэг 62.9 хувиар тус тус буурсан байна.

                                              МЭДЭЭЛЭЛ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН АЛБА