• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна

2018-08-10
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 444 дүгээр тушаалаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс байгуулагдаж, 2016 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн Б/545 тоот тушаалаар бүтэц, орон тоо шинэчлэгдэн батлагдсан.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс нь Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.8-д заасан гэрч, хохирогчийг хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, цагдаагийн алба, нутаг дэвсгэр хариуцсан байгууллагаас гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр хэлтсийн дарга, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Аюулгүй байдал, хамгаалалтын тасаг гэсэн бүтэц зохион байгуулалттайгаар ажиллаж байна.

             Эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд:

Засгийн газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”, Хууль зүйн сайдын 2014 оны тушаалаар батлагдсан Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээний 7, Хууль зүйн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтран баталсан 1 нийт 8 журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулж, Засгийн газрын 2017 оны 115 дугаар тогтоолоор  хөтөлбөрт /http://www.legalinfo.mn/law/details/12580?lawid=12580/,

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/153, А/238, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2017 оны А/250, А171 дүгээр тушаалаар Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээний “Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг хангах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам” /http://www.legalinfo.mn/law/details/10464?lawid=10464/, “Гэрч, хохирогчийг аюулгүй газарт түр байрлуулах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам” /http://www.legalinfo.mn/law/details/10466?lawid=10466/, “Гэрч, хохирогчийг тусгай техник хэрэгслийн жагсаалт, хэрэгслээр хангах, хэрэглэх журам” /http://www.legalinfo.mn/law/details/10465?lawid=10465/ , “Биечилсэн хамгаалалтын журам” /http://www.legalinfo.mn/law/details/10750?lawid=10750/, “Гэрч, хохирогчид эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлэх журам” /http://www.legalinfo.mn/law/details/10733/ зэрэг журмуудад тус тус нэмэлт, өөрчлөлт орж батлагдан мөрдөгдөж байна.

Үндэсний хөтөлбөр, журмуудтай дээрх холбоосуудаар эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн цахим хуудсанд хандан танилцах боломжтой.

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны Гэрч, хохирогчийг хамгаалах /код 511/ журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/265 дугаар тушаалаар батлагдсан.

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн 145 дахь хэсэгт 2018 онд Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас хариуцан боловсруулж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр тусгасны дагуу Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлээд байна.

 Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээний чиглэлээр

Тус хэлтэс нь Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу 2016 онд 42, 2017 онд 36, 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 16 иргэний амь нас эрүүл мэндийг хамгаалах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг эрсдэлгүй зохион байгуулан ажиллаж байна.

“Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулж, иргэдэд хүргэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хамгаалалтад авагдсан иргэдэд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх өрөө байгуулах, сурталчилгаа хийх төсөл”-ийг “Азийн сан” олон улсын байгууллагатай хамтран, тус сангийн санхүүжилтээр хэлтсийн байранд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх, уулзалтын  3 өрөө тохижуулж, сурталчилгааны материал, богино хэмжээний кино шторк хийж, иргэд олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс нь аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ явуулахад шаардлагатай орчин үеийн шинэ техник хэрэгслийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн гэрч, хохирогч болон алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалуулагч болон заналхийлэгч этгээдийн үйлдэл хөдөлгөөнийг хянах цахим хянлтын төвийг байгуулан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж байна.

Эх сурвалж: "Цагдаа" эмхтгэл 2018 он. №02/132/