• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЛИЦЕНЗИЙН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2016-01-06
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЛИЦЕНЗИЙН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ЛИЦЕНЗИЙН ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ЦЕГ-ын Лицензийн төв нь цагдаагийн байгууллагаас үзүүлж буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэг цэгээс иргэн, хуулийн этгээдэд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг 2015 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэнээр Хууль зүйн сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/186 дугаар тушаалаар “Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх журам”, А/187 дугаар тушаалаар “Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам”-ыг тус тус баталсан.

“Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам”-ын 1.4-т “... зөрчлийн оноо дууссан болон эрх хасагдсан жолооч зохих журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд зөрчлийн 10 оноо олгоно”, 3.4-т “Зөрчлийн бүртгэлийн оноог хасуулсан жолооч хүсэлт гаргаж, зохих журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд зөрчлийн бүртгэлийн 10 оноог сэргээн олгож болно” гэж тус тус заасан.

“Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх журам”-ын 3.1.1-д “зөрчлийн оноо дууссан /согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсоноос бусад байдлаар эрхээ хасуулсан/ жолооч 2 цаг, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан зөрчлийн улмаас эрхээ хасуулсан этгээд 6 цагийн сургалтад хамрагдан, шалгалтад тэнцсэн” тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болсон жолоочийн эрхийг сэргээнэ.

ЦЕГ-ын Лицензийн төвд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болсон жолооч хүсэлт гаргаж, зохих журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, замын хөдөлгөөний хууль дүрмийн шалгалт өгч, тэнцсэн тохиолдолд жолоочийн эрхийг сэргээнэ.

Энэхүү журмын 3.1.1-д заасан сургалт, шалгалтыг нийслэлд Цагдаагийн ерөнхий газрын Лицензийн төв, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэхээр заасан.