• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ХЗДХ-ийн сайдын тушаал

2020-01-15

-"Харуул хамгаалалтын алба хаагч галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглах заавар", "Бие хамгаалагч нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх, ашиглах заавар" Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын хамтарсан 2003 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 12/05 дугаар тушаал;

-“Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг хангах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам” Хууль зүйн сайдын 2014 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/112 дугаар тушаал;

-“Гэрч, хохирогчийг тусгай техник хэрэгслийн жагсаалт, хэрэгслээр хангах, хэрэглэх журам” Хууль зүйн сайдын 2014 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/113 дугаар тушаал;

-“Гэрч, хохирогчийг аюулгүй газарт түр байрлуулах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам” Хууль зүйн сайдын 2014 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/114 дүгээр тушаал;

-“Гэрч, хохирогчид эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлэх журам” Эрүүл мэндийн сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан 2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 356, А/182 дугаар тушаал;

-“Алдуул болон хулгайлагдсан малыг бүртгэх, мэдээлэх журам” Хууль зүйн сайдын 2014 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/190 дүгээр тушаал;

-“Биечилсэн хамгаалалтын журам” Хууль зүйн сайдын 2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/204 дүгээр тушаал;

-“Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам” Хууль зүйн сайдын 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/187 дугаар тушаал;

-"Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журам" Хууль зүйн сайдын 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/188 дугаар тушаал;

-“Жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох журам”, “Загвар батлах тухай”, “Үнэ тогтоох тухай” Хууль зүйн сайдын 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/189 дүгээр тушаал;

-“Хураагдсан галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг устгах, худалдах, өмчлөгчид буцаан олгох, шилжүүлэх журам” Хууль зүйн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн А/219 дүгээр тушаал;

-“Иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийн тооллого явуулах журам” Хууль зүйн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн А/220 дугаар тушаал;

-“Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”, “Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл худалдах төвд эрх олгох, салбар нээх болон төвийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах журам” Хууль зүйн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/245 дугаар тушаал;

-“Буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-д тавигдах шаардлага” Эрүүл мэнд, спортын сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 433, А/248 дугаар тушаал;

-“Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн жагсаалт”, “Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл ашиглах журам” Хууль зүйн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/249 дүгээр тушаал;

-“Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалт” Хууль зүйн сайд, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэнд, спортын сайдын хамтарсан 2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/250, А/379, 437 дугаар тушаал;

-“Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл импортлох, худалдах болон спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх журам” Хууль зүйн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдрийн А/251, 304 дүгээр тушаал;

-“Спорт-сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсэг эзэмших, хадгалах журам” Эрүүл мэнд, спортын сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан 2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 468, А/268 дугаар тушаал;

-“Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл согогийн жагсаалт” Эрүүл мэнд, спортын сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан 2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 469, А/269 дүгээр тушаал;

-“Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх малчдын бүлэг ажиллуулах үлгэрчилсэн дүрэм” Хууль зүйн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын хамтарсан 2016 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/160, А/73 дугаар тушаал;

-“Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”, “Яллагдагчийг хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх, эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулах журам” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/40, 113 дугаар тушаал;

 

-“Байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх заавар” Монгол Улсын Ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2017 оны 1 дүгээр сарын 04-ны өдрийн А/03, А/04 дүгээр тушаал;

-“Хүүхдийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхэд хяналт тавих журам” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 3 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/49 дүгээр тушаал;

-“Иргэний зөвлөлийн дүрэм” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/133 дугаар  тушаал;

-“Өсвөрийн сэргийлэгч сайн дурын бүлгэмийн ажиллах журам”, “Өсвөрийн сэргийлэгчийн таних тэмдгийн загвар” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын хамтарсан 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/253, А/252 дугаар тушаал;

-“Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх журам” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/292 дугаар тушаал;

-“Иргэд, байгууллагаас төлбөртэй мэдээлэл авахад баримтлах үнэлгээний жишиг” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/297, 360 дугаар тушаал;

-“Харуул хамгаалалтын чиглэлийн албаны нохой ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээ, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээ” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/14, 16 дугаар тушаал;

-“Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/40 дүгээр тушаал;

-“Их хэмжээний үнэт зүйл, мөнгөн тэмдэгт, цацраг идэвхт үүсгүүр, химийн хорт бодис, эсхүл хүний амь нас, эрүүл мэнд, экологийн тэнцвэрт байдалд шууд хохирол учруулах эрсдэлтэй болон нэмт халдлагад өртөж болзошгүй бусад обьектыг түр хугацаагаар болон зорчигч, ачаа тээшийг тээврийн замд харгалзан хүргэх хамгаалалтын төлбөрийн хэмжээ” Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2018 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 66, А/58 дугаар тушаал;

-“Хувийн хамгаалалтыг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх сургалтын агуулга, төлөвлөгөө”, “Хувийн хамгаалалтын сургалт явуулах зөвшөөрөл олгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын хамтарсан 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/119, А/377 дугаар тушаал;

-“Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх журам” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/142 дугаар тушаал;

-“Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам”, “Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам” Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/46, А/09 дүгээр тушаал;

-“Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/101 дүгээр тушаал;