Монгол цагдаа
102
Тусгаар дугаар
70191000
Цагдаагийн ерөнхий газар
info@police.gov.mn
complaints@police.gov.mn
1974 он
1974 он

Герман улсаас ирсэн "Бартург" машиныг хүлээн авч буй нь 1974 он