Монгол цагдаа
102
Тусгаар дугаар
70191000
Цагдаагийн ерөнхий газар
info@police.gov.mn
complaints@police.gov.mn
1924 он
1924 он

1924 онд хуралдсан Улсын анхдугаар Их хурлаас Цагдан сэргийлэх байгууллагыг  Дотоод яамны харьяанд шилжүүлэн "УЛСЫН ЦАГДАН СЭРГИЙЛЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР"-ыг байгуулж, аймаг хошуудад цагдан сэргийлэх нэгж байгуулахаар шийдвэрлэж, хүн ам, гадаад мөнгө хүүлэгчид төвлөрч байсан Улиастай хотод бага дарга 1, цагдаа 4-ийг ажиллуулах болсон нь орон нутаг дахь цагдаагийн байгууллагын анхны салбар нь байв.
1934-1940 оны үед Цагдан сэргийлэх байгууллагад тусгайлсан чин үүрэг бүхий төрөлжсөн мэргэжлийн албад, аймаг, хотод цагдан сэргийлэх анги бий болж үйл ажиллагаа нь өргөжсөн юм.