Монгол цагдаа
102
Тусгаар дугаар
70191000
Цагдаагийн ерөнхий газар
info@police.gov.mn
complaints@police.gov.mn
1965 он
1965 он

Сайд нарын зөвлөлийн 1965 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн тогтоолоор гудамж талбайд нийгмийн хэв журам сахиулах үндсэн үүрэг бүхий 100 гаруй алба хаагч, 40 орчим агт морьдтой гурван салаа "ЭРГҮҮЛ РОТ" -ыг нийслэлийн цагдан сэргийлэх газрын  харьяанд байгуулжээ.